Vajalikud Dokumendid

Sõiduki rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.

Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimele, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik, esitades rendifirmale vastavasisulise ning sobiva volikirja koos volituse kehtivust tõendavate dokumentidega (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega sõiduki kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi.

Broneerimine ja tagatisraha

Sõidukite broneerimine toimub läbi kodulehe (www.nordauto.ee).

Renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt eelnevale kokkuleppele ja rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale ning sõiduki ülevaatust rendileandja poolt.

Renditasu ning tagatisraha on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.

Rendipäeva hinna aluseks on ööpäev ehk 24 tundi.

Rendihind sisaldab kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Rentnik maksab lepingu sõlmimisel renditingimuste ja -nõuete täitmise tagatisraha 200 eurot, mis lepingu lõpetamisel, üleandmise – vastuvõtmise akti koostamisel, nõuete ning pretensioonide puudumise korral rentnikule tagastatakse.

Rendiperiood ja läbisõit

Rendiperiood algab esimesel rendipäeval vastavalt kokkulepitud kellaajale (E-R 09:00 kuni 16:00) ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt samal kellaajal, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.

Kui sõiduk tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem varasemalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendileandjat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja suhtes.

Sõidukitega on lubatud sõita Euroopa Liidu riikidesse, Šveitsi, Suurbritanniasse, Norra ning Liechtensteini. Ülejäänud Euroopa mandriosas asuvatesse riikidesse on lubatud sõita rendileandja kirjalikul nõusolekul, välja arvatud Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse, kuhu sõitmine rendileandja sõidukiga on keelatud.

Meie sõidukite maksimaalne läbisõit rendiperioodil (või ühe kalendrikuu jooksul) on 3000km.

Sõiduki üleandmine ja seisukord

Sõidukite üleandmine ning tagastamine toimub aadressil Kadaka Tee 72A Tallinn

Autot kätte saades soovitame varuda aega ja sõiduk hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõikide vigastuste (sh kriimustuste) asukohad, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda sõiduki rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Sõiduki tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 2€ iga tankimata liitri kohta, mis arvestatakse maha tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Vigastused ja puudused sõidukil, milliseid ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab rentnik hinnakirja alusel.

Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada lemmikloomi. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 150 eurot.

Kindlustus ning vastutus kolmandate isikute ees

Rendihinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 200 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 10% sõiduki väärtusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendileandjaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi, ning nendele lisatakse menetlustasu 25 EUR.

Varustus

Sõidukile on paigaldatud jälgimisseade, mis võimaldab rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist, samuti on paigaldatud kaugjuhitav käivitusblokeering.

Leping

Sõiduki rentimisel sõlmitav leping on siduv ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse tsiviilkohtus.

Kõik täpsemad tingimused ning kohustused on välja toodud rendileandja ning rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.


Kui teil on lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust

Tel: 600 3659
E-mail: info@nordauto.ee
Kadaka tee 72a, 12618, Tallinn.